Tel : 02/253.88.91
Fax: 02/253.88.94
E-mail:arc@arc13.com

 
Drapeaux
Vlaggen
Signalisation
Signalisatie
Panneaux
Panelen
Vehicules
Voertuigen
Calicots
spandoeken
Vitrines
Vitrines
Sablage
Zandstraling
Cond.ventes
Verkoopsvoorwaa
Sacs
Zakken
Tuning Auto
Auto Tuning
Displays
Displays
Cachets
Stempels
Totems
Totems
Gravures
Gravuren
Contacte
Retour
Projets
Projecten
 

 

 

1. Aanvaarding van onze voorwaarden.

Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de klant ons een bestelling, een werk of
een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden
die voorkomen op de stukken van onze klanten zijn ons niet tegenspelbaar.

2. Levering.

De levering geschiedt op risico van de koper en is euro in BelgiŽ indien niet anders vermeld. De leveringstermijn wordt slechts bij
wijze van indicatie opgegeven. De leveringstermijnen en de termijnen van uitvoering der werken zijn slechts ten titel van
inlichting bedongen en vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.

3. Verbintenissen. 

De verbintenissen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de bevoegde directie.

4. Prijs.

Behoudens afwijkend beding zijn de prijzen vastgesteld bij vertrek van de goederen in onze magazijnen en op grond van de kostprijs
der grondstoffen en de wisselkoers op dat ogenblik.  Voor zover na de datum van onze offerte voormelde wijzigingen plaatsvinden kunnen
ook de prijzen naar verhouding gewijzigd worden.

5. Betaling.

a.   Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar te Vilvoorde.

b.   De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen op de door

     ARC BVBA  aangegeven wijze.

c.   De koper zal zonder dat sommatie of in gebreke stelling vereist is, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming

     van de vastgestelde betalingstermijnen.

d.   Bij niet-betaling op de vastgestelde datum, is ARC BVBA gerechtigd intresten te vorderen van 8 % per jaar. 

     In dit geval, zal de koper een forfaitaire vergoeding van 13 % verschuldigd zijn met een minimum van Ä 50

e.   Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen

     schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

6. Eigendomsvoorbehoud.

a.   De goederen blijven, ongeacht het feit of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van ARC BVBA totdat volledige
 betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.

b.   Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven,
 te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren dan wel anderszins

     hierover te beschikken.

7. Garantie.

Vorderingen uit hoofde van garantie vervallen, indien zij niet binnen vijf dagen na constatering van het gebrek, en niet binnen
de overeengekomen periode na datum van verzending van de apparatuur door ARC BVBA, middels aangetekende aan
ARC BVBA gerichte brief ter zijne kennis gebracht zijn.  De garantieverplichting van ARC BVBA houdt in en is
uitdrukkelijk beperkt tot het volgende : nieuw door ARC BVBA geleverde apparatuur die binnen de overeengekomen periode
gerekend vanaf de datum van verzending ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten gebreken vertoont, wordt naar keuze van
ARC BVBA, hetzij gratis gerepareerd hetzij vervangen.  Iedere verdere garantieaanspraken en aanspraken wegens zowel
directe als indirecte schade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.  ARC BVBA behoudt zich het recht voor franco terugzending
van de apparatuur ten aanzien waarvan wordt gereclameerd te vervangen.  Bij verschil van mening van de oorzaak van een gebrek
draagt de koper de bewijslast van het feit dat de gebreken het uitsluitend gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. 
De garantieverplichting ontstaat voor ARC BVBA eerst op voorwaarde dat koper al hetgeen hij terzake van de koopovereenkomst
van ARC BVBA  verschuldigd is, heeft voldaan.

8. Geschillen.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten gesloten met ARC BVBA.

9. Aansprakelijkheid.

a.   Behoudens hiervoor bepaald in art. 7 alsmede ten aanzien van verborgen gebreken en de garantieverplichting, is ARC BVBA
 noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden gehouden tot enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook, bedrijfsschade
 hieronder begrepen.

b.   ARC BVBA zal derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor de schade welke voor de opdrachtgever mocht ontstaan ten gevolge
 van een andersoortig gebruik van het object van de prestatie dan waartoe het is bestemd.

c.   De opdrachtgever vrijwaart ARC BVBA voor alle aanspraken en rechten van derden, schending van octrooien, licenties,
 of andere rechten voor het geval die schending voortvloeit uit de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of
 informatie betreffende de uitvoering van de opdrachtgever aan het object van de prestatie gegeven bestemming.

10. Klachten.

Elke klacht moet per aangetekende brief binnen 8 dagen na de levering geschieden.  Het verwerken van de levering betekent haar
aanvaarding door de bestemmeling.